Beiratkozás 2017/2018. tanév

2017.04.03 12:51

 

Köznevelési intézmény: 

Szobi Fekete István Általános Iskola

2628 Szob, Iskola utca 2.

 

Felvételi körzet:

Szobi járás települései (1-8. osztály)
 

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2017. április 20. ( csütörtök)  8.00-19.00 óra között
2017. április 21.  (péntek )  8.00-18.00 óra között


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:


• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
•  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
    óvodai szakvélemény
    járási szakértői bizottság szakértői véleménye
    sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
• Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.
 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermekek beiskolázáshoz szükséges adatait.