Tankkönyvellátás 2017/2018.

 
A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.
 
2017/2018. tanév - tankönyvcsomag árak:

1. évfolyam ingyenes
2. évfolyam ingyenes
3. évfolyam ingyenes
4. évfolyam ingyenes
5. évfolyam  ingyenes
6. évfolyam  ingyenes
7. évfolyam  ingyenes
8. évfolyam  ingyenes
 
A tanulói tankönyvtámogatáshoz az igénylőlap letölthető INNEN (PDF).
 
 
Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról

 

Jogszabályi háttér:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

A tanuló (szülő) az iskolában – a család anyagi helyzetétől függően – ingyenes vagy kedvezményes  tankönyvellátást igényelhet. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:
      a) tartósan beteg (szakorvos igazolja),
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),
c) a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosanakadályozott [pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros  aktivitászavar jogosultság alapjául kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésében meghatározott – a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó – szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el],
      d) három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),
      e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja),
      f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja).

A tanévre normatív (ingyenes) támogatást igényelhetnek a tanulók szülei, gondviselői.
Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre szóló jogosultságot igazoló iratot (másolati példányt).
Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegből megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.
Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kölcsönzés útján kapják meg használatra.
A könyvekbe beleírni sem tollal, sem ceruzával nem szabad. A könyvek megrongálódása vagy elvesztése esetén a szülő köteles a kárt megtéríteni.
A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával összefüggő kérdéseket az iskola házirendje határozza meg.
A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján a HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ.

A támogatás iránti igényt az IGÉNYLŐLAP formanyomtatvány, és az IGAZOLÁS benyújtásával kell kérni.
Az igénylőlapokat kérjük 2017. március 10-ig iskolánk részére visszajuttatni.

A kérelem beadásának felelőssége a szülőt, gondviselőt terheli.