Beiratkozás

2014.03.10 21:04

BEIRATKOZÁS

2014/2015. tanév

 

Kedves Szülők!

 

 

A 2014-15-ös tanévre az első osztályos gyermekek beíratásának időpontja:

 

·         2014.április 28. hétfő 8-18 óráig

·         2014.április 29. kedd 8-18 óráig

·         2014.április 30. szerda 8-18 óráig

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

§  A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

§  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

·         óvodai szakvélemény,

·         nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

·         sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

§  Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában).

§  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

o   regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

o   tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

o   állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

§  Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014.március 15-től) hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

 

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt.91.§) 

 

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót, vagy az elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató 2014.május 10-ig küldi meg a szülő részére.

 

További fontos tudnivalók:

 

1.      Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola közteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

2.      A felvétel elutasítása esetén a szülő, az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a KLIK illetékes Tankerületi Igazgatójához kell benyújtani, amelyről a szülő (törvényes képviselő) a határozat rendelkező részében tájékoztatást kap.

3.      A benyújtott kérelmeket a Tankerület a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.

4.      Az iskolaigazgató az adott megyei kormányhivatal járási hivatalának jelzi, ha nem íratták be intézményébe a felvételi körzetében élő tanköteles tanulót, és arról is értesítést küld, ha körzeten kívüli gyermeket vett fel.

5.      A hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek!

 

 

Tisztelettel:

                                                                             

                                                               Iskolavezetés