HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről

2018.04.04 16:00

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Szobi Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:


A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi  időpontokban kerül sor:


2018. április 12. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00 - 19.00 között

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek  nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

 

A szülő az Nkt. 37.§ (2) - (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

 

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés véglegessé válását  követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.